Sabiralište sirove kože

Glavna djelatnost tvrtke Gerber MD d.o.o je prodaja sirove soljene kože. Kožu nabavljamo isključivo iz hrvatskih klaonica i u ponudi imamo juneću, goveđu i teleću kožu. Kožu preuzetu u klaonici dovozimo u naše skladište gdje se dalje sortira i konzervira. Sabiralište je registrirano za tehničku i ljudsku uporabu (želatina i kolagen).

Koža namjenjena za ljudsku uporabu ima poseban proces samokontrole u kontroliranim uvjetima kako je propisano HACCP-om.  Naša misija je bazirati se isključivo na hrvatske klaonice isticanjem hrvatskog podrijetla kože izuzetne kvalitete što se dokazuje sljedivošću kože od linije klanja do našeg sabirališta.

Naše dobavljače odnosno klaoničare nastojimo stimulirati sa cijenom otkupa i korektnim odnosom da bi se na tržište RH plasiralo meso isključivo sa hrvatskih farmi a samim tim dobijamo kožu domaćeg podrijetla.